【NVLmaker】吉里吉里2/KAG3 悬停显示章节名居中化

在macro_sl.ks中搜索setting.x
将改行替换为
setting.x=kag.fore.base.width – (kag.fore.base.width – kag.getBookMarkPageName(num).length*f.config_slpos.drawmark.size)/2 + kag.thumbnailWidth / 2;

 

↓效果如图:

 

 

kag.fore.base.width为获取窗口宽度

kag.thumbnailWidth为获取截图宽度

kag.getBookMarkPageName(num).length为获取章节名字节数

f.config_slpos.drawmark.size为章节名字体大小

kag.getBookMarkPageName(num).length*f.config_slpos.drawmark.size为获取章节名的宽度

按这个方法还可以在别的地方增加居中显示。